Algemene voorwaarden

Voorwaarden

De algemene voorwaarden van borduur en bedruk bedrijf Mowi Industrie te Volendam

Digitaal Borduren
Algemene levering- en betalings voorwaarden.

Artikel 1: TOEPASSELIJKHEID
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, mededelingen, aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens indien en zover wij, verder te noemen verkoper, schriftelijk anders verklaren.
b. De voorwaarden prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van de koper/opdrachtgever.

Artikel 2: AANBIEDINGEN
a. Alle aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals mededelingen betreffende technische hoedanigheden e.d. van producten en betreffende levertijden, die wij slechts globaal kunnen opgeven, uitgaande van normale omstandigheden.
b. De koper/opdrachtgever kan hieraan nimmer het recht ontlenen afname van de goederen te weigeren, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten, terwijl hij niet gerechtigd is de overeenkomst te doen ontbinden.

ARTIKEL 3: PRIJZEN
a. Prijsopgave doen wij op basis van geldende prijzen, ons daarbij het recht voorbehoudende op doorberekening van eventuele verhogingen van rechten, accijnzen e.d. van inkoopprijzen, deze laatste ook, indien zij enkel het gevolg is van wijziging in valutaverhoging.
b. Alle prijzen zijn exclusief b.t.w., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de prijzen zijn niet inbegrepen porti, fax, email en telefoonkosten, zegels, invoerrechten en accijnzen, opslagkosten, alsmede overige kosten.

ARTIKEL 4: OVEREENKOMSTEN
Overeenkomsten binden eerst dan wanneer zij schriftelijk dan wel mondeling door verkoper zijn bevestigd.

ARTIKEL 5: LEVERINGEN
a. De levering geschiedt af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of namens verkoper wordt geleverd, van welk ogenblik af het risico voor de koper of opdrachtgever is.
b. Alle transportkosten zijn voor rekening van de koper, ook indien ten aanzien van transport en transportkosten anders wordt overeengekomen, blijft het risico voor de koper.
c. Indien de koper/opdrachtgever goederen weigert af te nemen, heeft verkoper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onverminderd zijn recht op volledige schadevergoeding.
d. Ten alle tijde heeft verkoper het recht van de koper/opdrachtgever te verlangen, dat hij zekerheid stelt voor het voldoen aan zijn verplichtingen, terwijl verkoper gerechtigd is de levering op te schorten zolang de zekerheid niet is gesteld.
e. Eveneens is verkoper gerechtigd de levering op te schorten, indien koper nog niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting ingevolge reeds eerder gedane leveringen.

ARTIKEL 6: UITVOERING
a. Het is verkoper ten alle tijden toegestaan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te doen uitvoeren.
b. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van het materiaal geven koper/opdrachtgever geen reden tot afkeuring.

ARTIKEL 7: BETALING
a. Betaling dient  kontant te geschieden bij verzending onder rembours.
Tenzij is overeengekomen:
b. Betaling dient te geschieden, op een door verkoper aan te wijzen bank of girorekening, binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum, bij overschrijding van welke termijn de koper/opdrachtgever van rechtswege jegens verkoper in gebreke zal zijn, in welk geval verkoper gerechtigd is de betreffende overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd zijn overige rechten ingevolge wet en overeenkomsten.
c. In geval van niet tijdige betaling is verkoper tevens gerechtigd zijn vordering te verhogen met een achterstalligheidsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na factuurdatum.
d. Indien verkoper zich genoodzaakt ziet de incasso van zijn vordering op de koper/opdrachtgever uit handen te geven, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van koper/opdrachtgever, die geacht wordt ermee akkoord te gaan, dat de buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 150,00 een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.
e. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan betaling in gedeelten worden verlangd, waarvoor de bedragen en perioden vooraf dienen te worden overeengekomen.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
a. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van verkoper, totdat alle vorderingen die verkoper op de koper/opdrachtgever heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW en rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.
b. Zolang het eigendom van de goederen nog niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan mogen deze goederen door koper/opdrachtgever niet worden verpand of aan derden enig ander recht daarop worden verleend behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De koper/opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper/opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
c. De koper/opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren.
d. Verkoper is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper/opdrachtgever aanwezig zijn terug te nemen indien de koper/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper/opdrachtgever zal verkoper ten alle tijden vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van de rechten van verkoper.
e. Voornoemde bepalingen laten de overige aan verkoper toekomende rechten onverlet.

ARTIKEL 9: EIGENDOMMEN VAN KOPER/OPDRACHTGEVER
a. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van goederen die aan verkoper door of vanwege koper/opdrachtgever zijn toevertrouwd moet verkoper dezelfde zorg aanwenden, die verkoper dienaangaande omtrent zijn eigen goederen zou aanwenden.
b. Onverminderd het in vorige lid bepaalde, draagt de koper/opdrachtgever het risico voor de bedoelde goederen. Verkoper aanvaard ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 10: RETENTIERECHT
a. Indien verkoper goederen van koper/opdrachtgever onder zijn haar beheer heeft, is hij/zij gerechtigd die goederen onder zich te houden, tot voldoening van alle kosten, die hij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde koper/opdrachtgever, onverschillig of opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van koper/opdrachtgever.
b. Het recht van retentie berust ook bij verkoper ingeval de koper/opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 11:
a. Door bij het geven van een opdracht tot reproductie, hoegenaamd en in welke vorm dan ook, van objecten, waarop auteursrecht of enig ander industrieel eigendomsrecht rust of kan rusten, verklaart koper/opdrachtgever dat geen inbreuk op een auteursrecht of enig industrieel recht van derden wordt gemaakt. De koper/opdrachtgever vrijwaart verkoper voor alle rechtsvorderingen, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, die geheel of gedeeltelijk verband houden met het voornoemde auteursrecht of enig ander vorenbedoeld industrieel eigendomsrecht.
b. Het auteursrecht of enig ander industrieel eigendomsrecht van of door verkoper ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, lioho’s, foto’s, modellen etc. blijven bij verkoper berusten, ook wanneer de koper/opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp c.q. de totstandkoming heeft gegeven, ervoor heeft betaald of er een order op heeft geplaatst.

ARTIKEL 12: OVERMACHT
a. In geval van overmacht van de zijde van verkoper wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand verkoper de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd verkopers bevoegdheid de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden in welk geval koper/opdrachtgever slechts is gehouden tot het betalen van een redelijke vergoeding van het reeds gepresteerde.
b. Onder overmacht wordt ten deze o.a. verstaan: oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen, zowel van binnenlandse als buitenlandse overheden, brand, werkstaking, machineschade, personeelsgebrek, stremmingen vervoer, gebrek aan vervoersmiddelen, overstroming, uitsluitingen, sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnenland als buitenland ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van verkoper kan worden gevergd.
c. Overmacht is mede aanwezig, indien ten gevolge van de omstandigheden of om welke reden dan ook de leverancier, bij wie verkoper heeft geleverd, dan wel om welke reden dan ook de betreffende overeenkomst is geannuleerd.

ARTIKEL 13: RECLAME
a. Onder reclames worden verstaan alle grieven van de koper/opdrachtgever ter zake van de hoedanigheid van de geleverde goederen.
b. Reclames dienen schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd binnen 10 werkdagen na ontvangst der goederen bij de verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de koper/opdrachtgever wordt geacht de geleverde goederen onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Reclames, welke een verborgen gebrek betreffen, moeten, eveneens schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, worden ingediend binnen 10 werkdagen nadat een zorgvuldig koper het betreffende gebrek had kunnen ontdekken. Reclames kunnen nimmer later dan 3 maanden na factuurdatum worden ingediend.
c. Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen, welke zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behoudens indien de reclame verborgen gebreken betreft. Met betrekking tot reeds verwerkte goederen kan niet worden gereclameerd.
d. Geringe in de handel toelaat geachte of technisch niet te vermijden afwijking in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat en afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
e. Wanneer een reclame gegrond wordt bevonden, kunnen naar keuze van de verkoper, de goederen worden vervangen dan wel kan de koper na ontvangst en na akkoordbevinding van de retourzending van de goederen door de verkoper voor deze goederen worden gecrediteerd. De verkoper aanvaardt geen verdere aansprakelijkheid dan in de vorige zin bedoeld.
f. Retourzendingen worden door de verkoper slechts geaccepteerd, indien zulks tevoren is overeengekomen en de goederen franco, deugdelijk verpakt en in de oorspronkelijke geleverde nieuwstaat bij de verkoper op een door deze te bepalen plaats en tijdstip worden aangeleverd.
g. Reclames geven koper/opdrachtgever niet het recht zijn betalingen op te schorten.

ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
a. De verkoper is niet aansprakelijk voor handelingen van ondergeschikten en/of derden, waarvan hij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
b. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke, direct of indirect, het gevolg is van een gebrek aan dan wel het gebruik van het door hem aangeleverde product.

ARTIKEL 15: PUBLICITEIT
a.  Verkoper is gerechtigd om door haar geleverde c.q. vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap, of andere uiting van koper/opdrachtgever af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties en dergelijke en/of tentoonstellingen of beurzen, zonder vooraf toestemming te vragen aan koper/opdrachtgever en zonder financiële verplichtingen.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT
a.  Op alle door verkoper aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.
Mowi Industrie digitaal borduren
Parallelweg 21
1131 DM Volendam